Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Kontakt

Administrator: Ryszard Mańko - dyrektor ZSP nr 1 w Kielcach - tel. 41 36 76 183

Regulamin 2018

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

„Moje boisko - Orlik 2012” w ZSP nr 1 w Kielcach

 § 1

Regulamin określa sposób korzystania z obiektu sportowego oraz zachowania się na zajęciach sportowo – rekreacyjnych , treningach i imprezach na nim organizowanych.

§ 2

Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) obiekcie sportowym –należy przez to rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego „Moje boisko - Orlik 2012” zlokalizowany w ZSP nr 1 w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 90,

2) Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora ZSP nr 1 w Kielcach,

3) Animatorze - należy przez to rozumieć organizatora zajęć sportowo-rekreacyjnych w godzinach otwarcia boiska,

4) Organizatorze - należy przez to rozumieć organizatora imprezy sportowej odbywającej się na terenie obiektu.

 

§ 3

W celu właściwego utrzymania obiektu, prawidłowego funkcjonowania , a także zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom administrator  może zatrudnić :

Animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych do zadań, których należy m.in.

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,

- szerzenie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Kielc,

- inicjowanie i prowadzenie promocyjnych akcji sportowych,

- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii,

- rezerwacja boisk na zajęcia, treningi, rozgrywki i imprezy sportowe,

- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej środowiska,

- współpraca z klubami i ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Kielc.

 

§ 4

 1. Obiekt sportowy obejmuje :

1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o powierzchni 30 m x 62 m ogrodzone ogrodzeniem o wys. 4 m z siatki stalowej oraz wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, wykonane z siatki powlekanej montowane w sposób trwały z podłożem

2) boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o nawierzchni z poliuretanu, ogrodzone ogrodzeniem o wysokości 4 m z siatki stalowej powlekanej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową)

3) zaplecze socjalno – szatniowe.

 1. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
 2. Obiekt sportowy dostępny jest codziennie od 1 kwietnia do 30 listopada. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać ograniczone.
 3. Godziny otwarcia :

Poniedziałek – piątek:

1) od godz. 8.00 do godz. 15.45 - w roku szkolnym – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkolnej pod opieką nauczycieli w-f;

2) od godz. 15.45 do godz. 20.15 – zajęcia klubowe i stowarzyszeń sportowych;

3) od godz. 20.15 do godz. 21.55 - obiekt ogólnodostępny dla dorosłych po wcześniejszej rezerwacji u Administratora  obiektu,

Sobota

 • od godz. 9.00 do godz. 13.30 – zajęcia z młodzieżą lub organizacja imprez sportowych;
 • od godz. 13.30 do godz. 21.00 - obiekt ogólnodostępny dla dorosłych po wcześniejszej rezerwacji u Administratora ORLIKA 2012.

Niedziela

1) od godz. 9.00 do godz. 20.00 - obiekt ogólnodostępny dla dorosłych po wcześniejszej rezerwacji u Administratora ORLIKA 2012.

 1. Rezerwacji można będzie dokonywać osobiście w obiekcie, jak i telefonicznie u Administratora. Numer telefonu jest podany na stronie internetowej: http://zsp1-kielce.pl/index.php/orlik
 2. W przypadku dużego zainteresowania „Orlikiem” Administrator może ograniczyć ilość rezerwacji dokonywanych jednorazowo.
 3. W soboty i niedziele rezerwacja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem.
 4. Każda rezerwacja w godzinach innych niż wyznaczone może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora.
 5. W zależności od pory roku, dłuższych przerw w zajęciach szkolnych (np. ferie letnie) lub też innych przyczyn, godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie.
 6. W sytuacji bardzo dużego zainteresowania z możliwości skorzystania z obiektu, przekraczającego normy bezpieczeństwa, o pierwszeństwie skorzystania z obiektu zadecyduje Administrator.
 7. Osoby korzystające z obiektu mają dostęp do pomieszczeń socjalnych.

 

§ 5

 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 2. Osoba fizyczna lub podmiot rezerwujący bierze odpowiedzialność za stan obiektu i bezpieczeństwo uczestników.
 3. Zajęcia grupowe młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera lub pełnoletniego opiekuna grupy.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 4 ust.4 koordynuje animator zajęć sportowo – rekreacyjnych.

 

§ 6

 1. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora lub Administratora.
 2. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego z płaską powierzchnią spodów.

 

§ 7

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

1) Korzystania z boisk bez zgody Animatora lub Administratora.

2) Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

3) Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np. takich jak rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

4) Niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiska.

5) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.

6) Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.

7) Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

8) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy.

9) Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.

10) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.

11) Malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu sportowego.

13) Wprowadzania zwierząt.

14) Naruszania przepisów ruchu drogowego na jezdniach i ciągach chodnikowych na terenie ZSP nr 1 w Kielcach.

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje Animator lub Administrator, który w zależności od sytuacji może :

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe - niezgodne z regulaminem - zachowanie, nakazać opuszczenie obiektu,

3) wezwać Straż Miejską lub Policję.

 1. Korzystający z boisk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje obiektu.
 2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 3. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się umieszczania reklam bez zgody Administratora.

 

§ 8

Zasady wypożyczania sprzętu sportowego

 1. Sprzęt sportowy znajdujący się w posiadaniu „Orlika” udostępniany jest bezpłatnie.
 2. Osoba wypożyczająca dany sprzęt sportowy zostanie wpisana do rejestru wypożyczeń,
  w którym potwierdza pobranie sprzętu i odpowiedzialność materialną własnoręcznym podpisem.
 3. Animator ma prawo zażądać dokumentu tożsamości od osoby pobierającej sprzęt i w przypadku nie otrzymania takiego dokumentu odmówić wydania sprzętu.
 4. Wypożyczający sprzęt sportowy odpowiada materialnie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wskutek nieprawidłowego użytkowania. Zobowiązany jest do odkupienia takiego samego sprzętu lub przekazania środków pieniężnych o wysokości rzeczywistego kosztu sprzętu lub urządzenia.
 5. Przed opuszczeniem obiektu należy rozliczyć się z pobranego sprzętu.
 6. Osoby winny uregulować swoje zobowiązania wynikające z zagubienia lub nieprawidłowego użytkowania powierzonego sprzętu w ciągu 3 dni od dnia powstania lub wskazania szkody.
 7. W sytuacji wyraźnego unikania odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony sprzęt sportowy Animator lub Administratora mają prawo ograniczyć takiej osobie wstęp na obiekt.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do Animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych lub Administratora.
 2. Naruszenie zasad korzystania z obiektu sportowego może skutkować nakazem opuszczenia lub zakazem korzystania z obiektu "Orlika".
 3. Za rzeczy użytkownika pozostawione na obiekcie, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obiekcie należy natychmiast poinformować Animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych lub Administratora.
 5. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i jego przestrzegania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., a wszelkich w nim zmian dokonać może wyłącznie Administrator.